Закон о архивској грађи, (Сл. гл. 06/20):

Услови и начин коришћења архивске грађе

Члан 41.
Сви имају право да под једнаким условима користе архивску грађу која се чува у архивима.
Архивска грађа се користи у архиву.
Архивској грађи у електронском облику може се приступати и електронским путем ако је јавно доступна.
Архив обезбеђује услове за коришћење архивске грађе.
Коришћење архивске грађе и информативних средстава у архивима је бесплатно.
Архивска грађа даје се на коришћење у службене сврхе, сврхе научног и стручног истраживања и потребе публиковања, за потребе наставе, изложби, остваривања или заштите личних права и друге сврхе.
На коришћење се по правилу дају микрофилмске или дигиталне копије архивске грађе.
Изузетно, на коришћење ће се дати оригинална архивска грађа иако постоје копије те грађе, ако то захтева научни метод рада.

За коришћење архивске грађе у рекламне сврхе, стицања добити, за умножавање и објављивање докумената, потребна је посебна дозвола надлежног архива.

Архиви немају обавезу да истражују архивску грађу коју поседују, у име и за рачун корисника грађе.
Корисник архивске грађе је одговоран за повреду јавних интереса, односно приватности, као и повреду права и интереса лица, насталих услед коришћења архивске грађе.
Ближе услове и начин коришћења архивске грађе прописује министар.

Члан 42.
На захтев корисника јавни архив издаје уверења, оверене копије и преписе докумената чије оригинале чува и који имају доказну снагу јавне исправе у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Члан 43.
Архивска грађа се не даје на коришћење: ако је њен стваралац, ималац, давалац или дародавац приликом предаје у писаној форми поставио ограничења у погледу њеног коришћења; ако се налази на сређивању, обради, конзервацији и рестаурацији; ако стручни савет архива утврди да се може користити само под посебним условима; ако директор архива процени да би њеним коришћењем могли да буду повређени интереси државе или права грађана; ако је у оштећеном стању и ако је у току припрема за њено објављивање у издању архива.
Архивска грађа која није сређена, по правилу, не издаје се на коришћење.
Изузетно, несређена архивска грађа се може дати на коришћење на основу одобрења директора или лица које он овласти.
Архивску грађу могу користити без ограничења ствараоци чијом је делатношћу и радом та грађа настала.