У складу са Правилником, кориснику се, одмах по попуњавању пријаве за рад и одобрења, издају информативна средства ради увида у садржај фондова и збирки, те ради требовања грађе.

Архивска грађа се требује дан унапред. (члан 23*)
Требована грађа издаје се следећег дана до 10 часова. Једним реверсом у току једног радног дана могуће је требовати највише:

4 књиге грађе или
2 фасцикле (кутије) или
5 предмета, 10 фотографија или
2 ролне микрофилма
(члан 49*)

Архивска грађа се неће привремено издавати уколико се налази на сређивању, микрофи-лмовању, на изложби или ако је у току припрема за њено објављивање. (члан 34*)

Архив задржава право да ограничи право коришћења архивске грађе кориснику, и то у случајевима ако постоје елементи који указују да би се њеним коришћењем могли повредити интереси друштвене заједнице, нарушила службена или пословна тајна или повредили лични интереси грађана или ако је творац фонда или њен власник поставио ограничења или посебне услове коришћења. У том случају Архив је обавезан да о томе обавести корисника у писаној форми. О ограничењу коришћења архивске грађе одлучује директор Архива.

Изузетно вредна архивска грађа, као и архивска грађа која се без претходног лечења не може користити, даје се на коришћење само у микрофилмованом, дигитализованом или у облику репрокопије. (члан 54*)

Документи потребни у службене сврхе дају се на коришћење у облику оверене копије.
(члан 55*)

Истраживач који је добио архивску грађу на коришћење може ту грађу задржати на коришћењу најдуже 5 радних дана од дана њеног пријема, с тим да се обновљеним реверсом задржавање те грађе може продужити за још 5 радних дана. (члан 57*)

Против одлуке о ускраћивању права коришћења архивске грађе или издавања уверења корисник може поднети приговор Управном одбору Архива, у року од 15 дана од дана уручивања одлуке.
Архив задржава право да не дозволи коришћење архивске грађе ако се она налази у раду, тј. на сређивању и обради, на микрофилмовању, лечењу или у припреми за публиковање. У овим случајевима, Архив је обавезан да корисника обавести о времену доступности такве грађе за коришћење. Оштећена документа, и ако нису на лечењу, не дају се на коришћење, а уместо њих се могу користити копије, микрофилм или скен. Објављена и снимљена архивска грађа, по правилу, не издаје се на коришћење, већ се уместо ње користи публикација односно микрофилм или дигитализовани облик.

* из Правилника о условима, начину и поступку коришћења архивске грађе и регистратурског материјала Историјског архива Београда

Право на коришћење архивске грађе и библиотечког фонда имају сви грађани Србије. Корисници се пријављују раднику Читаонице и попуњавају прописани формулар за пријаву истраживања. Одобрење за коришћење даје директор Архива, његов заменик и овлашћено лице.

Страни држављани користе архивску грађу под условима прописаним Законом о заштити културних добара Републике Србије. Дописом се обраћају Историјском архиву Београда и најављују своју намеру да истражују архивску грађу. У допису наводе тему истраживања, граничне године теме, сврху истраживања, прилажу допис ментора који их води на магистарским или докторским студијама, наводе време доласка у Архив односно датум када намеравају да спроведу увид у фондове/збирке. Архив обезбеђује сагласност од Министарства културе Републике Србије; тек након добијања такве сагласности страни држављанин може доћи у Архив.

Корисник може резервисати архивску грађу и задржати је најдуже седам дана у читаоници, након чега се она враћа у депо.

Корисник је дужан да брижљиво поступа са документима, информативним средствима и библиотечким материјалом и да их у исправном односно примљеном стању врати раднику читаонице. Обавезан је да лични пртљаг остави у за то наменски одређени простор; у читаоницу уноси само графитну оловку и папир за писање; дозвољена је употреба лаптопа или сопственог персоналног рачунара, а забрањена је употреба камера, дигиталних и аналогних фотоапарата.

У читаоници влада ред и тишина и корисници су дужни да то поштују. Није дозовљено уношење хране и пића, пушење, аудио и видео апарата, сопствених новина и часописа.

Корисник је дужан да ако за своју публикацију или јавно објављени текст делимично или у потпуности користи грађу Архива да у публикацији наведе назив архива, архивског фонда или збирке и ознаку архивске јединице коришћене грађе, а ако цитира грађу да наведе и сигнатуре.

Корисник који користи несређену грађу, дужан је у публикацији да то и напомене. Уколико се корисник не придржава горе наведених одредби, Архив није у обавези да доказује аутентичност извора.

Корисник који публикује свој рад урађен у потпуности или делимично на основу архивске грађе, дужан је да Архиву уступи један штампани примерак објављеног рада, било да се ради о књизи, чланку у листу или часопису.

00

Пре подношења захтева односно службене замолнице потребно је прегледати приложени попис ликвидираних предузећа чија се документација налази на чувању у Историјском архиву Београда.

пoпис ликвидираних привредних предузећа

(попис просветних и културних институција)

(попис социјалних и здравствених установа)

НАПОМЕНА: Уколико Вас интересују додатни фондови погледајте и  попис фондова.

 

Уколико се тражено предузеће не налази на овом попису Архив није надлежан за издавање било каквог уверења или потврде за потребе регулисања права из пензијског осигурања и сл.

Уз захтев односно службену замолницу је обавезно приложити копије следећих документа:

1) радна књижица.
2) комплетан листинг из Републичког фонда ПИО-а (са подацима из образаца ПС, М-1/М-2 и М-4; односно потврду да се за тражени период не води у матичној евиденцији).
3) Уколико се захтев понавља потребно је писмено образложити разлоге понављања, иначе ће захтев бити одбачен као неоснован.

Захтев мора бити читко и тачно попуњен.

захтев за издавање података о оствареном радном стажу

Подноси се уколико се подаци не налазе у радној књижици и у обрасцима „ПС", „М-1/М-2" и сл. из приложеног листинга, однoсно у бази података Републичког фонда ПИО.

захтев за издавање података о оствареном личном дохотку

Подноси се само за податке који се не налазе у обрасцу „М-4“ у приложеном листингу из Републичког фонда ПИО, односно у бази података Републичког фонда ПИО. Архив не издаје исправке образаца „М-4“ одн. образац „М-8“. За податке о часовима трудничког и боловања преко 30 дана и слично треба се обратити Здравственом осигурању, а не Архиву.

Напомена: Архив издаје и оверене копије разних матичних евиденција, пријава-одјава осигурања и финансијске документације, односно уверења из преузете документације ликвидираних предузећа која му је предата на чување. Преузета документација је у различитом стању и у њој се увек не налази све што је подносиоцима захтева потребно. У том случају се издаје негативна потврда односно уверење. За даље поступање је надлежан Републички фонд ПИО.

Уколико не пронађете тражену информацију информишите се преко телефона 011/2606-336, лок.152 od 8-13 часова, или нам се обратите електронском поштом на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Категорија:
Име и презиме:*
E-пошта:*
Питање:*
Чекирајте поље:

Историјски архив Београда, за разлику од других архива, чува обимну техничку документацију објеката изграђених на својој територији. Техничка документација обухвата период од 1920. до 1970. године (спорадично до 1978. – свеске из Скупштине града), осим општине Нови Београд која је предата у целини закључно са 1994. годином.

Техничка документација се састоји од преко 69.000 предмета и заузима простор од 2.250 метара у депоима. Поред тога има још око 200 пројеката који су остали у оквиру општина (нпр. Крњача).

За пројектну документацију је урађена електронска евиденција која је грађанима  доступна преко сајта Архива.

 

 ПРЕТРАГА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 База података техничке документације је у раду и није потпуно комплетна. Уколико не пронађете тражену адресу покушајте са претрагом само по адреси
без навођења броја или нам се обратите електронском поштом на адресу  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

За одређени број предмета из периода 1953-1978. године, као и за преузету грађу из општина: Савски венац, Чукарица, и Палилула, урађени су и детаљни садржаји предмета (грађевинска и употребна дозвола, архитектонско-грађевински пројекат и др.)

Пројекти су исцртани на различитим форматима папира, од А4 до А0 и Б0, па и већих. Различитог су обима, тако да су неки састављени од неколико листова, док други захватају више кутија.

Претходних неколико година на годишњем нивоу неколико хиљада грађана обави је увид у техничку документацију преко писарнице Архива.

Захтев за увид у пројекат подноси се Служби за рад са странкама Архива на одговарајућем образцу, од 7:30-13 часова уз навођење података потребних за проналажење оригинала. (образац 1) нако чега се заказује термин за увид.

Након што му пројекат буде достављен корисник мора имати техничко знање, или пратиоца (стручно лице) како би могао идентификовати тражене објекте у оквиру предмета, јер ту врсту услуга Архив не пружа.
Такође, корисник је дужан да обави увид у пројекат најкасније три дана након заказаног рока. У противном, предмет се враћа у депо и процедура се мора поновити.