Право на коришћење архивске грађе и библиотечког фонда имају сви грађани Србије. Корисници се пријављују раднику Читаонице и попуњавају прописани формулар за пријаву истраживања. Одобрење за коришћење даје директор Архива, његов заменик и овлашћено лице.

Страни држављани користе архивску грађу под условима прописаним Законом о заштити културних добара Републике Србије. Дописом се обраћају Историјском архиву Београда и најављују своју намеру да истражују архивску грађу. У допису наводе тему истраживања, граничне године теме, сврху истраживања, прилажу допис ментора који их води на магистарским или докторским студијама, наводе време доласка у Архив односно датум када намеравају да спроведу увид у фондове/збирке. Архив обезбеђује сагласност од Министарства културе Републике Србије; тек након добијања такве сагласности страни држављанин може доћи у Архив.

Корисник може резервисати архивску грађу и задржати је најдуже седам дана у читаоници, након чега се она враћа у депо.

Корисник је дужан да брижљиво поступа са документима, информативним средствима и библиотечким материјалом и да их у исправном односно примљеном стању врати раднику читаонице. Обавезан је да лични пртљаг остави у за то наменски одређени простор; у читаоницу уноси само графитну оловку и папир за писање; дозвољена је употреба лаптопа или сопственог персоналног рачунара, а забрањена је употреба камера, дигиталних и аналогних фотоапарата.

У читаоници влада ред и тишина и корисници су дужни да то поштују. Није дозовљено уношење хране и пића, пушење, аудио и видео апарата, сопствених новина и часописа.

Корисник је дужан да ако за своју публикацију или јавно објављени текст делимично или у потпуности користи грађу Архива да у публикацији наведе назив архива, архивског фонда или збирке и ознаку архивске јединице коришћене грађе, а ако цитира грађу да наведе и сигнатуре.

Корисник који користи несређену грађу, дужан је у публикацији да то и напомене. Уколико се корисник не придржава горе наведених одредби, Архив није у обавези да доказује аутентичност извора.

Корисник који публикује свој рад урађен у потпуности или делимично на основу архивске грађе, дужан је да Архиву уступи један штампани примерак објављеног рада, било да се ради о књизи, чланку у листу или часопису.