У складу са Правилником, кориснику се, одмах по попуњавању пријаве за рад и одобрења, издају информативна средства ради увида у садржај фондова и збирки, те ради требовања грађе.

Архивска грађа се требује дан унапред. (члан 23*)
Требована грађа издаје се следећег дана до 10 часова. Једним реверсом у току једног радног дана могуће је требовати највише:

4 књиге грађе или
2 фасцикле (кутије) или
5 предмета, 10 фотографија или
2 ролне микрофилма
(члан 49*)

Архивска грађа се неће привремено издавати уколико се налази на сређивању, микрофи-лмовању, на изложби или ако је у току припрема за њено објављивање. (члан 34*)

Архив задржава право да ограничи право коришћења архивске грађе кориснику, и то у случајевима ако постоје елементи који указују да би се њеним коришћењем могли повредити интереси друштвене заједнице, нарушила службена или пословна тајна или повредили лични интереси грађана или ако је творац фонда или њен власник поставио ограничења или посебне услове коришћења. У том случају Архив је обавезан да о томе обавести корисника у писаној форми. О ограничењу коришћења архивске грађе одлучује директор Архива.

Изузетно вредна архивска грађа, као и архивска грађа која се без претходног лечења не може користити, даје се на коришћење само у микрофилмованом, дигитализованом или у облику репрокопије. (члан 54*)

Документи потребни у службене сврхе дају се на коришћење у облику оверене копије.
(члан 55*)

Истраживач који је добио архивску грађу на коришћење може ту грађу задржати на коришћењу најдуже 5 радних дана од дана њеног пријема, с тим да се обновљеним реверсом задржавање те грађе може продужити за још 5 радних дана. (члан 57*)

Против одлуке о ускраћивању права коришћења архивске грађе или издавања уверења корисник може поднети приговор Управном одбору Архива, у року од 15 дана од дана уручивања одлуке.
Архив задржава право да не дозволи коришћење архивске грађе ако се она налази у раду, тј. на сређивању и обради, на микрофилмовању, лечењу или у припреми за публиковање. У овим случајевима, Архив је обавезан да корисника обавести о времену доступности такве грађе за коришћење. Оштећена документа, и ако нису на лечењу, не дају се на коришћење, а уместо њих се могу користити копије, микрофилм или скен. Објављена и снимљена архивска грађа, по правилу, не издаје се на коришћење, већ се уместо ње користи публикација односно микрофилм или дигитализовани облик.

* из Правилника о условима, начину и поступку коришћења архивске грађе и регистратурског материјала Историјског архива Београда