U skladu sa Pravilnikom, korisniku se, odmah po popunjavanju prijave za rad i odobrenja, izdaju informativna sredstva radi uvida u sadržaj fondova i zbirki, te radi trebovanja građe.

Arhivska građa se trebuje dan unapred. (član 23*)
Trebovana građa izdaje se sledećeg dana do 10 časova. Jednim reversom u toku jednog radnog dana moguće je trebovati najviše:

4 knjige građe ili
2 fascikle (kutije) ili
5 predmeta, 10 fotografija ili
2 rolne mikrofilma
(član 49*)

Arhivska građa se neće privremeno izdavati ukoliko se nalazi na sređivanju, mikrofi-lmovanju, na izložbi ili ako je u toku priprema za njeno objavljivanje. (član 34*)

Arhiv zadržava pravo da ograniči pravo korišćenja arhivske građe korisniku, i to u slučajevima ako postoje elementi koji ukazuju da bi se njenim korišćenjem mogli povrediti interesi društvene zajednice, narušila službena ili poslovna tajna ili povredili lični interesi građana ili ako je tvorac fonda ili njen vlasnik postavio ograničenja ili posebne uslove korišćenja. U tom slučaju Arhiv je obavezan da o tome obavesti korisnika u pisanoj formi. O ograničenju korišćenja arhivske građe odlučuje direktor Arhiva.

Izuzetno vredna arhivska građa, kao i arhivska građa koja se bez prethodnog lečenja ne može koristiti, daje se na korišćenje samo u mikrofilmovanom, digitalizovanom ili u obliku reprokopije. (član 54*)

Dokumenti potrebni u službene svrhe daju se na korišćenje u obliku overene kopije.
(član 55*)

Istraživač koji je dobio arhivsku građu na korišćenje može tu građu zadržati na korišćenju najduže 5 radnih dana od dana njenog prijema, s tim da se obnovljenim reversom zadržavanje te građe može produžiti za još 5 radnih dana. (član 57*)

Protiv odluke o uskraćivanju prava korišćenja arhivske građe ili izdavanja uverenja korisnik može podneti prigovor Upravnom odboru Arhiva, u roku od 15 dana od dana uručivanja odluke.
Arhiv zadržava pravo da ne dozvoli korišćenje arhivske građe ako se ona nalazi u radu, tj. na sređivanju i obradi, na mikrofilmovanju, lečenju ili u pripremi za publikovanje. U ovim slučajevima, Arhiv je obavezan da korisnika obavesti o vremenu dostupnosti takve građe za korišćenje. Oštećena dokumenta, i ako nisu na lečenju, ne daju se na korišćenje, a umesto njih se mogu koristiti kopije, mikrofilm ili sken. Objavljena i snimljena arhivska građa, po pravilu, ne izdaje se na korišćenje, već se umesto nje koristi publikacija odnosno mikrofilm ili digitalizovani oblik.

* iz Pravilnika o uslovima, načinu i postupku korišćenja arhivske građe i registraturskog materijala Istorijskog arhiva Beograda