Indeks članaka

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", broj 124/12), a u skladu sa Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS", broj 106/13), te člana 48. Statuta Istorijskog arhiva Beograda, Upravni odbor Istorijskog arhiva Beograda na svojoj III sednici održanoj dana 27.02.2014.godine, doneo je Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke.
Ovim pravilnikom bliže se uređuje procedura planiranja nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki i izvršenje ugovora unutar Istorijskog arhiva Beograda.  (tekst pravilnika)