U skladu sa Pravilnikom, korisniku se, odmah po popunjavanju prijave za rad i odobrenja, izdaju informativna sredstva radi uvida u sadržaj fondova i zbirki, te radi trebovanja građe.

Arhivska građa se trebuje dan unapred. (član 23*)
Trebovana građa izdaje se sledećeg dana do 10 časova. Jednim reversom u toku jednog radnog dana moguće je trebovati najviše:

4 knjige građe ili
2 fascikle (kutije) ili
5 predmeta, 10 fotografija ili
2 rolne mikrofilma
(član 49*)

Arhivska građa se neće privremeno izdavati ukoliko se nalazi na sređivanju, mikrofi-lmovanju, na izložbi ili ako je u toku priprema za njeno objavljivanje. (član 34*)

Arhiv zadržava pravo da ograniči pravo korišćenja arhivske građe korisniku, i to u slučajevima ako postoje elementi koji ukazuju da bi se njenim korišćenjem mogli povrediti interesi društvene zajednice, narušila službena ili poslovna tajna ili povredili lični interesi građana ili ako je tvorac fonda ili njen vlasnik postavio ograničenja ili posebne uslove korišćenja. U tom slučaju Arhiv je obavezan da o tome obavesti korisnika u pisanoj formi. O ograničenju korišćenja arhivske građe odlučuje direktor Arhiva.

Izuzetno vredna arhivska građa, kao i arhivska građa koja se bez prethodnog lečenja ne može koristiti, daje se na korišćenje samo u mikrofilmovanom, digitalizovanom ili u obliku reprokopije. (član 54*)

Dokumenti potrebni u službene svrhe daju se na korišćenje u obliku overene kopije.
(član 55*)

Istraživač koji je dobio arhivsku građu na korišćenje može tu građu zadržati na korišćenju najduže 5 radnih dana od dana njenog prijema, s tim da se obnovljenim reversom zadržavanje te građe može produžiti za još 5 radnih dana. (član 57*)

Protiv odluke o uskraćivanju prava korišćenja arhivske građe ili izdavanja uverenja korisnik može podneti prigovor Upravnom odboru Arhiva, u roku od 15 dana od dana uručivanja odluke.
Arhiv zadržava pravo da ne dozvoli korišćenje arhivske građe ako se ona nalazi u radu, tj. na sređivanju i obradi, na mikrofilmovanju, lečenju ili u pripremi za publikovanje. U ovim slučajevima, Arhiv je obavezan da korisnika obavesti o vremenu dostupnosti takve građe za korišćenje. Oštećena dokumenta, i ako nisu na lečenju, ne daju se na korišćenje, a umesto njih se mogu koristiti kopije, mikrofilm ili sken. Objavljena i snimljena arhivska građa, po pravilu, ne izdaje se na korišćenje, već se umesto nje koristi publikacija odnosno mikrofilm ili digitalizovani oblik.

* iz Pravilnika o uslovima, načinu i postupku korišćenja arhivske građe i registraturskog materijala Istorijskog arhiva Beograda
 

Pravo na korišćenje arhivske građe i bibliotečkog fonda imaju svi građani Srbije. Korisnici se prijavljuju radniku Čitaonice i popunjavaju propisani formular za prijavu istraživanja. Odobrenje za korišćenje daje direktor Arhiva, njegov zamenik i ovlašćeno lice.

Strani državljani koriste arhivsku građu pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti kulturnih dobara Republike Srbije. Dopisom se obraćaju Istorijskom arhivu Beograda i najavljuju svoju nameru da istražuju arhivsku građu. U dopisu navode temu istraživanja, granične godine teme, svrhu istraživanja, prilažu dopis mentora koji ih vodi na magistarskim ili doktorskim studijama, navode vreme dolaska u Arhiv odnosno datum kada nameravaju da sprovedu uvid u fondove/zbirke. Arhiv obezbeđuje saglasnost od Ministarstva kulture Republike Srbije; tek nakon dobijanja takve saglasnosti strani državljanin može doći u Arhiv.

Korisnik može rezervisati arhivsku građu i zadržati je najduže sedam dana u čitaonici, nakon čega se ona vraća u depo.

Korisnik je dužan da brižljivo postupa sa dokumentima, informativnim sredstvima i bibliotečkim materijalom i da ih u ispravnom odnosno primljenom stanju vrati radniku čitaonice. Obavezan je da lični prtljag ostavi u za to namenski određeni prostor; u čitaonicu unosi samo grafitnu olovku i papir za pisanje; dozvoljena je upotreba laptopa ili sopstvenog personalnog računara, a zabranjena je upotreba kamera, digitalnih i analognih fotoaparata.

U čitaonici vlada red i tišina i korisnici su dužni da to poštuju. Nije dozovljeno unošenje hrane i pića, pušenje, audio i video aparata, sopstvenih novina i časopisa.

Korisnik je dužan da ako za svoju publikaciju ili javno objavljeni tekst delimično ili u potpunosti koristi građu Arhiva da u publikaciji navede naziv arhiva, arhivskog fonda ili zbirke i oznaku arhivske jedinice korišćene građe, a ako citira građu da navede i signature.

Korisnik koji koristi nesređenu građu, dužan je u publikaciji da to i napomene. Ukoliko se korisnik ne pridržava gore navedenih odredbi, Arhiv nije u obavezi da dokazuje autentičnost izvora.

Korisnik koji publikuje svoj rad urađen u potpunosti ili delimično na osnovu arhivske građe, dužan je da Arhivu ustupi jedan štampani primerak objavljenog rada, bilo da se radi o knjizi, članku u listu ili časopisu.

00

Pre podnošenja zahteva odnosno službene zamolnice potrebno je pregledati priloženi popis likvidiranih preduzeća čija se dokumentacija nalazi na čuvanju u Istorijskom arhivu Beograda.

popis likvidiranih privrednih preduzeća

(popis prosvetnih i kulturnih institucija)

(popis socijalnih i zdravstvenih ustanova)

NAPOMENA: Ukoliko Vas interesuju dodatni fondovi pogledajte i popis fondova.

 

Ukoliko se traženo preduzeće ne nalazi na ovom popisu Arhiv nije nadležan za izdavanje bilo kakvog uverenja ili potvrde za potrebe regulisanja prava iz penzijskog osiguranja i sl.

Uz zahtev odnosno službenu zamolnicu je obavezno priložiti kopije sledećih dokumenta:

1) radna knjižica.
2) kompletan listing iz Republičkog fonda PIO-a (sa podacima iz obrazaca PS, M-1/M-2 i M-4; odnosno potvrdu da se za traženi period ne vodi u matičnoj evidenciji).
3) Ukoliko se zahtev ponavlja potrebno je pismeno obrazložiti razloge ponavljanja, inače će zahtev biti odbačen kao neosnovan.

Zahtev mora biti čitko i tačno popunjen.

zahtev za izdavanje podataka o ostvarenom radnom stažu

Podnosi se ukoliko se podaci ne nalaze u radnoj knjižici i u obrascima „PS", „M-1/M-2" i sl. iz priloženog listinga, odnosno u bazi podataka Republičkog fonda PIO.

zahtev za izdavanje podataka o ostvarenom ličnom dohodku

Podnosi se samo za podatke koji se ne nalaze u obrascu „M-4“ u priloženom listingu iz Republičkog fonda PIO, odnosno u bazi podataka Republičkog fonda PIO. Arhiv ne izdaje ispravke obrazaca „M-4“ odn. obrazac „M-8“. Za podatke o časovima trudničkog i bolovanja preko 30 dana i slično treba se obratiti Zdravstvenom osiguranju, a ne Arhivu.

Napomena: Arhiv izdaje i overene kopije raznih matičnih evidencija, prijava-odjava osiguranja i finansijske dokumentacije, odnosno uverenja iz preuzete dokumentacije likvidiranih preduzeća koja mu je predata na čuvanje. Preuzeta dokumentacija je u različitom stanju i u njoj se uvek ne nalazi sve što je podnosiocima zahteva potrebno. U tom slučaju se izdaje negativna potvrda odnosno uverenje. Za dalje postupanje je nadležan Republički fond PIO.

Ukoliko ne pronađete traženu informaciju informišite se preko telefona 011/2606-336, lok.152 od 8-13 časova, ili nam se obratite elektronskom poštom na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Kategorija:
Ime i prezime:*
E-pošta:*
Pitanje:*
Čekirajte polje:

Istorijski arhiv Beograda, za razliku od drugih arhiva, čuva obimnu tehničku dokumentaciju objekata izgrađenih na svojoj teritoriji. Tehnička dokumentacija obuhvata period od 1920. do 1970. godine (sporadično do 1978. – sveske iz Skupštine grada), osim opštine Novi Beograd koja je predata u celini zaključno sa 1994. godinom.

Tehnička dokumentacija se sastoji od oko 69.000 predmeta i zauzima prostor od 2.250 metara u depoima. Pored toga ima još oko 200 projekata koji su ostali u okviru opština (npr. Krnjača). Za svu projektnu dokumentaciju je urađena elektronska evidencija koja je građanima dostupna preko sajta Arhiva.

 

PRETRAGA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Bаzа podаtаkа tehničke dokumentаcije je u rаdu i nije potpuno kompletnа. Ukoliko ne pronаđete trаženu аdresu pokušajte sa pretragom samo po
adresi bez navođenja broja ili nam se obrаtite elektronskom poštom nа аdresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Za određeni broj predmeta iz perioda 1953-1978. godine, kao i za preuzetu građu iz opština: Savski venac, Čukarica, i Palilula, urađeni su i detaljni sadržaji predmeta (građevinska i upotrebna dozvola, arhitektonsko-građevinski projekat i dr.)

Projekti su iscrtani na različitim formatima papira, od A4 do A0 i B0, pa i većih. Različitog su obima, tako da su neki sastavljeni od nekoliko listova, dok drugi zahvataju više kutija.

Prethodnih nekoliko godina na godišnjem nivou nekoliko hiljada građana obavi je uvid u tehničku dokumentaciju preko pisarnice Arhiva.

Zahtev za uvid u projekat podnosi se na Slu\bi ya rad sa strankama na odgovarajućem obrazcu, od 7:30-13 časova uz navođenje podataka potrebnih za pronalaženje originala. (obrazac 1) nakon čega se zakazuje termin za uvid.

Nakon što mu projekat bude dostavljen korisnik mora imati tehničko znanje, ili pratioca (stručno lice) kako bi mogao identifikovati tražene objekte u okviru predmeta, jer tu vrstu usluga Arhiv ne pruža.
Takođe, korisnik je dužan da obavi uvid u projekat najkasnije tri dana nakon zakazanog roka. U protivnom, predmet se vraća u depo i procedura se mora ponoviti.