Štampa 

Pravo na korišćenje arhivske građe i bibliotečkog fonda imaju svi građani Srbije. Korisnici se prijavljuju radniku Čitaonice i popunjavaju propisani formular za prijavu istraživanja. Odobrenje za korišćenje daje direktor Arhiva, njegov zamenik i ovlašćeno lice.

Strani državljani koriste arhivsku građu pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti kulturnih dobara Republike Srbije. Dopisom se obraćaju Istorijskom arhivu Beograda i najavljuju svoju nameru da istražuju arhivsku građu. U dopisu navode temu istraživanja, granične godine teme, svrhu istraživanja, prilažu dopis mentora koji ih vodi na magistarskim ili doktorskim studijama, navode vreme dolaska u Arhiv odnosno datum kada nameravaju da sprovedu uvid u fondove/zbirke. Arhiv obezbeđuje saglasnost od Ministarstva kulture Republike Srbije; tek nakon dobijanja takve saglasnosti strani državljanin može doći u Arhiv.

Korisnik može rezervisati arhivsku građu i zadržati je najduže sedam dana u čitaonici, nakon čega se ona vraća u depo.

Korisnik je dužan da brižljivo postupa sa dokumentima, informativnim sredstvima i bibliotečkim materijalom i da ih u ispravnom odnosno primljenom stanju vrati radniku čitaonice. Obavezan je da lični prtljag ostavi u za to namenski određeni prostor; u čitaonicu unosi samo grafitnu olovku i papir za pisanje; dozvoljena je upotreba laptopa ili sopstvenog personalnog računara, a zabranjena je upotreba kamera, digitalnih i analognih fotoaparata.

U čitaonici vlada red i tišina i korisnici su dužni da to poštuju. Nije dozovljeno unošenje hrane i pića, pušenje, audio i video aparata, sopstvenih novina i časopisa.

Korisnik je dužan da ako za svoju publikaciju ili javno objavljeni tekst delimično ili u potpunosti koristi građu Arhiva da u publikaciji navede naziv arhiva, arhivskog fonda ili zbirke i oznaku arhivske jedinice korišćene građe, a ako citira građu da navede i signature.

Korisnik koji koristi nesređenu građu, dužan je u publikaciji da to i napomene. Ukoliko se korisnik ne pridržava gore navedenih odredbi, Arhiv nije u obavezi da dokazuje autentičnost izvora.

Korisnik koji publikuje svoj rad urađen u potpunosti ili delimično na osnovu arhivske građe, dužan je da Arhivu ustupi jedan štampani primerak objavljenog rada, bilo da se radi o knjizi, članku u listu ili časopisu.