Istorijski arhiv Beograda nije imao intenzivniju saradnju na međunarodnom planu do sredine devedesetih godina prošlog veka, kada je uspostavljena saradnja sa Savezom moskovskih arhiva. Tokom zvanične posete delegacije iz Moskve potpisan je Sporazum o saradnji 20. juna 1996. godine u Beogradu. Saradnja, veoma intenzivna sve do 2000. godine, ogledala se u razmeni poseta, izložbi, objavljivanju arhivskih dokumenata.
Od 2002. godine Arhiv zauzima novi kurs u međunarodnim kontaktima. Okreće se Savetu Evrope i nekim ključnim zemljama od interesa za proučavanje istorije Beograda i Regiona. Septembra te godine Arhiv je bio domaćin Komisiji za kulturnu saradnju pri Savetu Evrope, koja je okupila sve matične institucije kulture Republike Srbije.

Istorijski arhiv Beograda je uspostavio direktnu saradnju sa Gradskim arhivom Budimpešte (Mađarska) na realizaciji međunarodne izložbe Dunavom kroz vreme u okviru Druge međunarodne konferencije o Dunavu, septembra 2003. godine.
U Budimpešti, 30. oktobra 2008, potpisan je Sporazum o saradnji arhiva Beograda i Budimpešte. Na osnovu ovog Sporazuma u Istorijskom arhivu Beograda je 2009. godine gostovala izložba „Neorenesansna arhitektura u Budimpešti”, a sledeće godine u Budimpešti je izložbom "Logor Banjica - logoraši, gostovanje u Budimpešti” predstavljen rad i arhivska građa našeg arhiva.

U periodu 2006–2011. godine Istorijski arhiv Beograda je područje saradnje sa drugim institucijama i aktivnosti iz oblasti međunarodne saradnje obavljao u nekoliko različitih pravaca. Na prvom mestu treba pomenuti brojne međunarodne konferencije, radionice i skupove na kojima su predstavnici Arhiva uzimali učešća.

Iz širokog spektra aktivnosti na međunarodnom planu pomenimo učešće predstavnika Arhiva na III Evropskoj konferenciji o EAD, EAC, METS međunarodnim standardima za digitalne arhive, koja se održala u Berlinu, aprila 2007. godine, zatim u radu 40. Međunarodne konferencije Okruglog stola Međunarodnog arhivskog saveta (u okviru ciklusa posvećenog arhivima, različitostima i globalizaciji) pod nazivom Saradnjom do zaštite različitih kulturnih dobara održanoj u Kanadi (Kvebek) 2007. godine, konferenciju Katastarske karte i mape u Centralnoj Evropi u Arhivu Budimpešte 2010. godine, ili učestvovanje na konferenciji Problemi i perspektive digitalizacije u Sofiji 2011. godine. Godinu dana ranije, decembra 2010. godine Istorijski arhiv Beograda je i formalno postao član C kategorije Međunarodnog arhivskog saveta (MAS).

Regionalnu saradnju sa srodnim institucijama iz okruženja Arhiv je obavljao i na planu predstavljanja i promovisanja rada i postignuća drugih ustanova. Tako je 2009. godine u prostorijama Arhiva održana promocija arhivskog informacionog sistema Republike Hrvatske Arhinet i Istorijskog arhiva Beograda Janus, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.

Aprila 2012. Istorijski arhiv Beograda postao je član međunarodnog centra za arhivska istraživanja ICARUS.

U Sarajevu, 6. juna 2012, potpisan je Protokol o saradnji arhiva Beograda i Sarajeva. Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Beograda i Historijskog arhiva Sarajeva potpisali su direktori Dragan Gačić i Haris Zaimović.

Arhiv je 18-21.10.2012. učetvovao u radu III konferencije arhiva slovenskih zemalja u organizaciji Međunarodnog instituta za arhivske nauke i Univerziteta u Mariboru (MIAZ), u saradnji sa Forumom slovenskih kultura (FSK), Istorijskim arhivom Ljubljane, Arhivom Republike Slovenije, Javnom agencijom za istraživanje Republike Slovenije i Evropskim centrom. Ovom prilikom, dogovorene su i početne organizacione pojedinosti koje se tiču organizacije izložbe Prestonice slovenskih zemalja kroz arhivsku građu koja će obuhvatiti prezentaciju arhivske građe prestoničkih gradova slovenskih zemalja: Moskve, Varšave, Kijeva, Minska, Praga, Bratislave, Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Beograda, Podgorice, Skoplja i Sofije. Izložba je otvorena 6. maja 2013. godine u prostoru UNESCO-a u Parizu. Direktor mr Dragan Gačić imenovan je u Savet za organizaciju izložbe koji će rukovoditi realizacijom pomenutog projekta.

U Ljubljani, 9. aprila 2013, potpisan je Protokol o saradnji arhiva Beograda i Ljubljane. Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Beograda i Zgodovinskog arhiva Ljubljane potpisali su direktori mr Dragan Gačić i mr Bojan Cvelfar. U sklopu pomenute saradnje 9. aprila 2013. godine, u prostoru Gradske kuće u Ljubljani otvorena je izložba „Vekovi Beograda /IX – XX vek/“, koja je 2013. gostovala i u Kopru, a februara 2014. u Mariboru.

Svim ovim područjima delovanja, kao i aktuelnim planovima na polju međunarodne saradnje i saradnje sa drugim institucijama, Arhiv nastavlja da održava ugled visokog ranga na kulturnoj i naučnoj mapi, ne samo grada Beograda i Srbije, već i u širim okvirima.