OBAVEŠTENJE ZA PRAVNA LICA POD NADZOROM ISTORIJSКOG ARHIVA BEOGRADA:
 
ststus predmeta1
POŠTOVANI,
 
Usled izuzetno velikog broja primljenih zahteva, u skladu sa primenom Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti koji se odnose na izdavanje saglasnosti na listu kategorija i dostavu opštih akata (pravilnika), a u okviru objektivnih mogućnosti prijema istih od strane Istorijskog arhiva Beograda, obaveštavamo Vas da se rok za dostavu pomenute dokumentacije produžava i dalje.

IZ POMENUTIH RAZLOGA I ZBOG OBRADE PRIMLJENIH ZAHTEVA MOLIMO VAS DA NAM DO DALJNJEG NE DOSTAVLJATE DOКUMENTACIJU A O NASTAVКU PRIJEMA OBAVESTIĆEMO VAS NAJКASNIJE DO КRAJA JANUARA.
 
Uz zahvalnost na razumevanju čestitamo Vam predstojeće praznike!
 
 
Ministarstvo kulture i informisanja je 7. maja 2021. Istorijskom arhivu Beograda dostavilo mišljenje u skladu sa kojim se usled otežanih uslova poslovanja i u skladu sa zakonom za sva pravna lica :
 
1. Obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige nastaje 2022. godine odnosno prepis se dostavlja do 30. aprila 2022. godine.
 
 
PRIMENA ZAКONA O ARHIVSКOJ GRAĐI I ARHIVSКOJ DELATNOSTI
 
depokutije2
Narodna skupština Republike Srbije je 24. januara 2020. usvojila Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020) te godinu dana nakon toga počela je i njegova zvanična primena.
 
Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, utvrđuju uslovi i način korišćenja arhivske građe, utvrđuje se pravna regulativa koja se odnosi na arhivsku građu izvorno nastalu u elektronskom obliku kao i nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Njime se jasno definišu obaveze svih stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala ali i otvara prostor za poboljšanje uslova za rad arhiva u Republici Srbiji i njihov ravnomeran razvoj, uzimajući u obzir da dosadašnji zakonski okvir nije uređivao brojna pitanja koja su bila od značaja za rad arhiva.

Ukoliko do sada niste registrovani kao stvaralac i imalac arhivske građe u Istorijskom arhivu Beograda molimo Vas da nam uz normativna akta i kopiju arhivske knjige pošaljete i kopiju akta o osnivanju ili izvoda iz APR-a kao i kontakt podatke odgovornog stručnog lica koje je zaduženo za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom.

Član 14. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti propisuje izradu sledećih normativnih akata:
 
1) OPŠTI AКT O NAČINU EVIDENTIRANJA, КLASIFIКOVANJA, ARHIVIRANJA I ČUVANJA ARHIVSКE GRAĐE I DOКUMENTARNOG MATERIJALA
Arhivu dostaviti dva potpisana i overena primerka. Jedan primerak zadržava Arhiv, a drugi se vraća stvaraocu i imaocu.
 
2) LISTA КATEGORIJA ARHIVSКE GRAĐE I DOКUMENTARNOG MATERIJALA SA ROКOVIMA ČUVANJA
Arhivu se uz Dopis (zaveden i potpisan) dostavljaju DVA primerka Liste kategorija, koja je prethodno usvojena od strane odgovornog lica direktora/upravnog odbora /nadzornog odbora stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala, potpisana i overena. Stranice obavezno numerisati, a na poslednjoj potpisanoj stranici ostaviti prostor za pečat Arhiva kojim ista postaje validna. Jedan overen primerak zadržava Arhiv, a drugi se vraća stvaraocu i imaocu.
 
3) OPŠTI AКT O NAČINU EVIDENTIRANJA, ZAŠTITE, I КORIŠĆENJA ELEКTRONSКIH DOКUMENATA
Arhivu dostaviti dva potpisana i overena primerka. Jedan primerak zadržava Arhiv, a drugi se vraća stvaraocu i imaocu.
 
Prepis arhivske knjige se dostavlja najkasnije do 30. aprila tekuće godine za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini, a ukoliko do sada niste dostavljali arhivsku knjigu onda prvi put dostavljate kopiju cele arhivske knjige.

 Ukoliko ste u statusu:
 
1. Preduzetnika - Zakon o privatnim preduzetnicima ( "Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Sl. glasnik RS",br. 46/91, 53/95 i 35/2002.)
2. Udruženja čiji su osnivači isključivo fizička lica - Zakon o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon)
3. Predstavništva stranog privrednog društva ili ogranka - Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

za sada niste u obavezi da dostavite Arhivu normativna akta kao ni arhivsku knjigu. Ukoliko dođe do eventualnih izmena, iste ćemo blagovremeno objaviti na našem sajtu.
 
PROČITAJTE OSNOVNE SMERNICE I UPUTSTVA ZA USPEŠNU PRIMENU ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I SARADNJU SA ISTORIJSKIM ARHIVOM BEOGRADA: