DSC 0176

 

 

 • Interaktivna radionica pod nazivom Elektronski dokumenti i pravilnici o kancelarijskom poslovanju, novembar 2019.
 
Radionica se bavila osnovama za regulisanje sistema kancelarijskog i arhivskog poslovanja u registraturama koje ne vrše javna ovlašćenja u klasičnom i elektronskom okruženju i problemima usklađivanja svih neophodnih procesa sa zakonskom regulativom koja se ubrzano donosi. Razmatrali su se i problemi sa kojima se susreće služba za nadzor u arhivima na terenu, u registraturama, gde se arhivska građa i stvara, kroz nadzor i stručnu pomoć pri arhiviranju i održavanju, odabiranju i evidentiranju celokupne građe jednog subjekta kao i načini da se rad unapredi.
 
Detaljnije
 

 U cilju edukacije kako menadžmenta tako i izvršilaca,Arhiv je, pored svakodnevnih instrukcija i kontakata sa strankama, 2010. godine organizovao dva dvodnevna seminara – prolećni i jesenji.

 

 • Letnji seminar, jun 2010.

  Seminar je prvog dana bio namenjen rukovodstvu sa ciljem da se upoznaju sa zakonskim propisima kojima se regulišu poslovi vezani za postupanje sa dokumentacijom. Predočen je način zrade normativnih akata iz ove oblasti (Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju i Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja), obaveze oko obezbeđivanja uslova za smeštaj dokumentacije, a potom i način postupanja i obavezujuće procedure unutar firme.
  Drugi dan seminara bio je posvećen izvršiocima kojima su detaljno pojašnjene procedure vezane za kancelarijsko i arhivsko poslovanje, počev od prijema pošte preko pisarnice do dostave u rad, arhiviranje završenih predmeta, evidentiranje u
  obrazac arhivske knjige, procedure za trebovanje i izdavanje dokumenata, pa do pripreme i sprovođenja izlučivanja.
  Svakog od pomenutih dana predavanjima je prisustvovalo po 100 slušalaca (koliki je i smeštajni kapacitet) a na kraju svih izlaganja, u interaktivnoj komunikaciji, dotaknute su i neke šire teme i odgovoreno na sva postavljena pitanja.

  Preuzmite predavanja sa seminara u PDF formatu:

Planiranje i organizacija upravljanja dokumentima

Standard SRPS ISO 15489

Zakon o elektronskom potpisu i elektronskom dokumentu

Kancelarijsko poslovanje

Arhiviranje, izlučivanje i evidentiranje dokumentacije

 

Istorijski arhiv Beograda je organizovao Seminar o kancelarijskom i arhivskom poslovanju javnih i privatnih pravnih lica u cilju podizanja standardnih znanja o važnosti dokumenta i odgovornog odnosa prema njemu, kao sredstvu dokaza poslovnih aktivnosti i izvoru informacija.
Edukacijom o primeni odgovarajućih procesa i procedura u okviru kancelarijskog i arhivskog poslovanja, želeli smo da korisnicima olakšamo realizaciju obaveza koje su propisane zakonskom regulativom.
Seminar je namenjen menadžmentu koji kreira poslovnu politiku, odlučuje o planiranju i upravljanju, stvara preduslove za kontinualnu primenu radnih procesa. Istovremeno, usmeren je direktnim izvršiocima poslova u okviru kancelarijskog i arhivskog poslovanja, čiji rad omogućava da se dokumenta stvaraju, čuvaju i koriste na efikasan, bezbedan i proceduralno propisan način.

U skladu sa savremenim tendencijama, razvoja i primene informacionih tehnologija, poseban segment Seminara bio je posvećen oblasti elektronskog poslovanja.

Pored komentara zakona, Arhiv je organizovao prezentaciju aplikacija za elektronsko upravljanje i elektronsko arhiviranje dokumenata renomiranih organizacija koje se bave projektovanjem i implementacijom softvera iz ove oblasti.

Po završenom Seminaru učesnici su dobili i sertifikat o pohađanju istog.