Indeks članaka

ISTORIJSKI ARHIV BEOGRADA upisan je u registar Trgovinskog suda u Beogradu, rešenjem I. Fi-530/13, pod brojem 5-222-00, kao ustanova kulture.

Statut  (24.03.2015.)

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku korišćenja arhivske građe i registraturskog materijala(27.09.2005)

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (17.01.2014)