Direktor: Mr Dragan Gačić

SEKTOR ZA ZAŠTITU
ARHIVSKE GRAĐE:

Mijatović Vladimir, pomoćnik direktora

Služba za zaštitu arhivske građe
van Arhiva:

Čauš Milovanović Sofija
Čolić Nemanja
Latinović Jasmina
Mandić Ružica

Služba za tehničku zaštitu arhivske građe:

Divac Željko, konzervator
Jović Slavica, arh. pomoćnik - fotograf
Kocev Bojan, restaurator poveza

Služba za zaštitu arhivske građe u
Arhivu - Depo  i rad sa strankama:

Vučković Branislav, načelnik

Arsenović Ivan, arhivist
Vukotić Ivan, arh. pomoćnik
Dožudić Aleksandar, arh. pomoćnik
Rakočević Miloš, arh. pomoćnik
Stančević Zoran, arh. pomoćnik

Služba za rad sa strankama:
 
Dimitrijević Mirjana, šef službe
Lale Dajana, arhivist
Mitrović Miroslav, arh. pomoćnik
Mitrović Biljana, arh. pomoćnik
Maksić Jasmina, oper. na tel. centrali
 

SEKTOR ZA OBRADU I KORIŠĆENJE
ARHIVSKE GRAĐE

 Mandić Slobodan, pomoćnik direktora

Odsek za programe, publikovanje,
korišćenjearhivske građe i
međunarodnu i  saradnju:
 
Netaj Zorica, šef odseka
 
Lazić Snežana, viši arhivist
Lekić Vesna, bibliotekar
Mitrašinović Dragana, arhivist

Odeljenje za sređivanje i
obradu arhivske građe:
 
Obradović Mirjana, načelnik

Jovanović Jelena, arhivist
Kovčić Tijana, arhivist
Mašanović Greta, arh. pomoćnik
Milić Svetlana, arh. pomoćnik
Mitrović Kocev Jelena, viši arhivist
Perić Marko, arhvist
Stojanović Teodosić Isidora, viši arhivist
 

SEKTOR ZA PRAVNE, MATERIJALNO-FINANSIJSKE
POSLOVE I INFORMACIJE:

Draškić Bojan, pomoćnik direktora

Dimitrijević Gordana, organ. opštih poslova
Lazarević Šemsa, manipulant u Depou
Lazić Milka, organ. opštih poslova
Mitrović Biljana, arh. pomoćnik

Grupa za računovodstvene poslove:

Hinić Jasmina, rukovodilac grupe

Brašnjević Mirjana, organ. mat. fin. poslova
Ilić Slavica, organ. mat. fin. poslova
Stojanović Suvada, organ. mat. finan. poslova
Ljubić Snežana, organ. mat. fin. poslova

Odsek za primenu
informacionih tehnologija:

Nikolić Jelena, šef odseka

Jovanović Violeta, tehn. manipulant
Orestijević Srđan, informatičar-programer

SAMOSTALNE DELATNOSTI:

Živanović Dragica, radnik na održ. čistoće
Popović Branislava