Индекс чланака

 
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС", број 106/13), те члана 48. Статута Историјског архива Београда, Управни одбор Историјског архива Београда на својој XIX седници одржаној дана 08.10.2020. године, донeo je Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Историјског архива Београда.  (текст правилника)

2021.
 
 
јун
 
Јавна набавка - Вајарско-архитектонске услуге, израда вајарско–архитектонског идејног решења изгледа јавног спомен обележја Диани Будисављевић у Београду