Индекс чланака

 
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС", број 106/13), те члана 48. Статута Историјског архива Београда, Управни одбор Историјског архива Београда на својој III седници одржаној дана 27.02.2014.године, донeo je Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Историјског архива Београда.  (текст правилника)
 

2018.
 
септембар-октoбар-новембар
 
 
**
 
 
 
**
 
 
 
 
 
 
 
 
**
 
 
 
 
**
 
 
 
 
**
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
 
 ***
 
 
 
 
 
јул - август
 
 
 
 
 
 
 
 
 
мај-јун
 
 
 
 
 ***