ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ПОД НАДЗОРОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА:

ststus predmeta1ПОШТОВАНИ,

Услед изузетно великог броја примљених захтева, у складу са применом Закона о архивској грађи и архивској делатности који се односе на издавање сагласности на листу категорија и доставу општих аката (правилника), а у оквиру објективних могућности пријема истих од стране Историјског архива Београда, обавештавамо Вас да се рок за доставу поменуте документације продужава и даље.
 
ИЗ ПОМЕНУТИХ РАЗЛОГА И ЗБОГ ОБРАДЕ ПРИМЉЕНИХ ЗАХТЕВА МОЛИМО ВАС ДА НАМ ДО ДАЉЊЕГ НЕ ДОСТАВЉАТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ А О НАСТАВКУ ПРИЈЕМА ОБАВЕСТИЋЕМО ВАС НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ЈАНУАРА.

Уз захвалност на разумевању честитамо Вам предстојеће празнике!
 
Министарство културе и информисања је 7. маја 2021. Историјском архиву Београда доставило мишљење у складу са којим се услед отежаних услова пословања и у складу са законом за сва правна лица :
 
1. Обавеза достављања преписа архивске књиге настаје 2022. године односно препис се доставља до 30. априла 2022. године.
 
 
 
 ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 
 

depokutije2Народна скупштина  Републике Србије је 24. јануара 2020. усвојила Закон о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник РС", br. 6/2020) те годину дана након тога почела је и његова званична примена.

Овим законом уређује се систем заштите архивске грађе и документарног материјала, утврђују услови и начин коришћења архивске грађе, утврђује се правна регулатива која се односи на архивску грађу изворно насталу у електронском облику као и надлежност и делатност архива у Републици Србији. 
 
Њиме се јасно дефинишу обавезе свих ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала (чланови 9-21) али и отвара простор за побољшање услова за рад архива у Републици Србији и њихов равномеран развој, узимајући у обзир да досадашњи законски оквир није уређивао бројна питања која су била од значаја за рад архива.
 
Уколико до сада нисте регистровани као стваралац и ималац архивске грађе у Историјском архиву Београда молимо Вас да нам уз нормативна акта и копију архивске књиге пошаљете и копију акта о оснивању или извода из АПР-а као и контакт податке одговорног стручног лица које је задужено за заштиту архивске грађе и документарног материјала и поступање са архивском грађом и документарним материјалом.
 
Члан 14. Закона о архивској грађи и архивској делатности прописује израду следећих нормативних аката:

1) ОПШТИ АКТ О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА, АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Архиву доставити два потписана и оверена примерка. Један примерак задржава Архив, а други се враћа ствараоцу и имаоцу.

2) ЛИСТА КАТЕГОРИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА
Архиву се уз Допис (заведен и потписан) достављају ДВА примерка Листе категорија, која је претходно усвојена од стране одговорног лица директора/управног одбора /надзорног одбора ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала, потписана и оверена. Странице обавезно нумерисати, a на последњој потписаној страници оставити простор за печат Архива којим иста постаје валидна. Један оверен примерак задржава Архив, а други се враћа ствараоцу и имаоцу.

3) ОПШТИ АКТ О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, ЗАШТИТЕ, И КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА
Архиву доставити два потписана и оверена примерка. Један примерак задржава Архив, а други се враћа ствараоцу и имаоцу.
 
Препис архивске књиге се доставља најкасније до 30. априла текуће године за документарни материјал настао у претходној години, а уколико до сада нисте достављали архивску књигу онда први пут достављате копију целе архивске књиге.
 
Уколико сте у статусу:

1. Предузетника - Закон о приватним предузетницима ( "Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и "Сл. гласник РС",бр. 46/91, 53/95 и 35/2002.)
2. Удружења чији су оснивачи искључиво физичка лица - Закон о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон)
3. Представништва страног привредног друштва или огранка - Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)

за сада нисте у обавези да доставите Архиву нормативна акта као ни архивску књигу. Уколико дође до евентуалних измена, исте ћемо благовремено објавити на нашем сајту.
 
ПРОЧИТАЈТЕ ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И УПУТСТВА ЗА УСПЕШНУ ПРИМЕНУ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И САРАДЊУ СА ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ БЕОГРАДА: