А. ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ

1. Учешће у раду Комисије на уништавању безвредног документарног материјала ствараоца и имаоца - 6.000,00 дин. * 

2. Обука запослених за рад са архивском грађом и документарним материјалом по захтеву ствараоца и имаоца - 5.000,00 дин (по сату) *

3. Процена испуњености услова простора за складиштење пословне документације (испуњавања законских услова са становишта безбедности заштите архивске грађе) - рад комисије по захтеву корисника - 13.000,00 дин.


Б. ИСТРАЖИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА

 (Односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)

1. Истраживачки час -  2.500,00 дин. 
2. Оверена фотокопија картона из евиденције становника - по једном картону - 1.300,00 дин.
3. Увид у пројекат техничке документације – по пројекту и заказаном термину - 2.800,00 дин.
4. Увид у пројекат техничке документације по хитном поступку (у зависности од техничких могућности и доступности предмета) - 4.200,00 дин.
5. Негативна потврда -  1.200,00 дин.
6. Потврда/уверење за одузету имовину, матичне књиге и друго - 2.500,00 дин.
7. Уверење за стране држављане - 5.000,00 дин.
8. Коришћење сопственог фотоапарата/мобилног телефона (по избору корисника, без блица), у Писарници приликом заказаног увида у пројекат техничке документације (укључујући ставке 3 или 4) по пројекту - 1.000 дин.


Ц. ПРЕУЗИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА

1. Преузимање сређене архивске грађе и документарног материјала и смештај у депо - 14.000,00 дин. *
2. Преузимање несређене архивске грађе и документарног материјала и смештај у депо - по дужном метру - 18.000,00 дин. *


 Д. ИЗРАДА ЕЛЕКТРОНСКИХ И ОСТАЛИХ КОПИЈА ДОКУМЕНАТА

1. Скенирање докумената

- до формата А4, 300 dpi црно-бело и колор -  200,00 дин.
- до формата А4, 600 dpi црно-бело и колор -  300,00 дин.
- до формата А3, 300 dpi црно-бело и колор -  350,00 дин.
- до формата А3, 600 dpi црно-бело и колор -  500,00 дин.
- до формата А2, 300 dpi црно-бело и колор -  500,00 дин.
- до формата А1, 300 dpi црно-бело и колор -  620,00 дин
- до формата А0, 300 dpi црно-бело и колор -  750,00 дин.

2. Штампање

- Ласерска штампа

- формат А4 (5% текст) црно-бело -  17,00 дин. 
- формат А4 (50% фото) црно-бело -  35,00 дин. 
- формат А3 (5% текст) црно-бело -  35,00 дин.
- формат А3 (50% фото) црно-бело -  70,00 дин.


3. Снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање

- за објављивање и јавно приказивање (по страни) -  700,00 дин.
- за објављивање и јавно приказивање на корицама, омотима и насловној страни или у комерцијалне сврхе (по страни) -  1.400,00 дин.
- за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледницама и календарима и сл. -   2.300,00 дин.
- за објављивање и јавно приказивање за потребе телевизије, филма, видео записа у научно-образовне сврхе -  4.600,00 дин.

4. Фотокопирање

- формат А/4  - 20,00 дин.
- формат А/4 преко 50 странa -  17,00 дин.
- формат А/3  - 40,00 дин.
- формат А/3 преко 50 странa -  34,00 дин.
- формат А/2  - 170,00 дин.
- формат А/1  - 290,00 дин.
- формат А/0  - 510,00 дин.
- формат Б/1  - 340,00 дин.
- формат Б/0  - 690,00 дин.

Копирање планова са тамне подлоге је 50% скупље у односу на стандардну цену.

- Повезивање спиралним повезом А4 до 100 листова (данас за сутрадан) - 200,00 дин.
 
5. Достављање података поштом: -  Препоручена достава путем поштанске услуге  по ПТТ тарифи
 

 ЦЕНОВНИК ПУБЛИКАЦИЈА, стопа пореза 8%:

- књига Живети у Београду I том  - 690,00 дин.
- књига Живети у Београду II том  - 690,00 дин.
- Модерна српска држава –Хронологија  - 1804-2004. 6.000,00 дин.
- књига Живети у Београду III том -  690,00 дин.
комплет I+II+III+IV+V+VI Живети у Београду  - 3.900,00 дин.
- каталог Векови Београда енглески -  750,00 дин.
- књига Академско певачко друштво Обилић 1884-1941. -  850,00 дин.
- књига Живети у Београду IV том - 690,00 дин.
- књига Живети у Београду V том - 800,00 дин.
- књига Живети у Београду VI том - 900,00 дин.
- монографија Милорад Мишковић – уметност и дух игре  - 1.800,00 дин.
- књига Логор Бањица I и II том  - 4.000,00 дин.
-- књига Логор Бањица – логораши 1941-1944,  енглеско издање уводне студије - 900,00 дин.

Све наведене цене су изражене у бруто износу у којем је садржан и износ ПДВ-а осим цена означених са *

Остале услуге које нису наведене овим Ценовником, а врши их Историјски архив Београда, калкулисаће се конкретно код сваке понуде, зависно од тренутних цена материјала који се за те услуге користи, потребне радне снаге и времена потребног за извршење услуге као и осталих неопходних трошкова.
 
Архив може вршити услуге другим архивским установама, музејима, библиотекама, заводима за заштиту споменика културе и другим асоцијацијама из области заштите културних добара на начин и по договору, а без примене одредаба овог ценовника. Цене за институције културе из претходног става не могу бити ниже од 50% од цене за остале кориснике.

Цене услуга из овог Ценовника мењају се у складу са растом индекса потрошачких цена и важе од 1. фебруара 2023.
* Ослобађање плаћања Пореза на додату вредност на основу члана 25. Став 14 Закона о ПДВ-у (Службени Гласник РС бр. 84/04, 86/04, 61/05 , 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 4/19, 72/19, 8/20, 153/20 и 138/22