1. Arhivisti treba da čuvaju integritet arhivske građe i da na taj način
garantuju da ona nastavlja da bude trajno i pouzdano svedočanstvo
prošlosti.

2. Arhivisti vrednuju, odabiraju i čuvaju arhivsku građu u njenom
istorijskom, pravnom i administrativnom kontekstu, poštujući, dakle,
princip provenijencije, tako što će sačuvati izvorne odnose među
dokumentima i omogućiti da se oni jasno uoče.

3. Arhivisti treba da čuvaju verodostojnost dokumenata tokom arhivske
obrade, zaštite i korišćenja.

4. Arhivisti treba da obezbede kontinuiranu dostupnost i razumljivost
dokumenata.

5. Arhivisti treba da vode dokumentaciju o svojim postupcima pri obradi
arhivske građe kako bi bili u stanju da ih opravdaju.

6. Arhivisti treba da promovišu najširu, istovetnu dostupnost arhivske
građe svim korisnicima.

7. Arhivisti treba da poštuju i slobodu pristupa i privatnost, i da
postupaju u okvirima zakonskih propisa na snazi.

8. Arhivisti trebaju da koriste posebno poverenje koje im je ukazano za
dobro svih i da izbegavaju da se koriste svojim položajem za vlastitu ili
bilo čiju neopravdanu dobit.

9. Arhivisti moraju da nastoje da dostignu najviši profesionalni nivo
sistematičnim i stalnim obnavljanjem svog znanja iz oblasti arhivistike
i razmenom rezultata svojih istraživanja i iskustava.

10. Arhivisti treba da unapređuju zaštitu i korišćenje svetske arhivske
baštine kroz saradnju s pripadnicima vlastite i drugih struka.