Indeks članaka

 

Zakoni i normativna akta koji regulišu rad Ustanove:

Zakon o kulturnim dobrima, Sl. gl. RS 71/94, 52/11, 99/11; Zakon o kulturi, Sl. gl. RS 72/09;

Zakon o opštem upravnom postupku, Sl. gl. RS 33/97, 31/01, 30/10;

Zakon o javnim službama Sl.gl. RS 42/91 i 71/94, 79/05, 81/05, 83/05;

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama, Sl. gl. RS 45/31, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10;

Zakon o obligacionim odnosima, Sl. list SFRJ 29/78, 39/85, 45/89, Sl. list SRJ 31/93, Sl. SCG 1/2003;

Zakon o radu, Sl. gl RS 24/05, 61/05, 54/09;

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, Sl. gl. RS 92/11;

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Sl. gl. RS 36/09;

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Sl. gl. RS 101/05;

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Sl. gl. RS 36/10;

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Sl. gl. RS 30/10;

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Sl. gl. RS 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12;

Zakon o zdravstvenom osiguranju, Sl. gl. RS 107/05, 109/05, 57/11;

Zakon o zaštiti od požara, Sl. gl. RS 111/09;

Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, Sl. gl. RS 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11;

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, Sl. gl. RS 110/05, 50/06, 18/10;

Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti, Sl. gl. RS 52/11;

Zakon o zabrani diskriminacije, Sl. gl. RS 22/09;

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Sl. gl. RS 54/07, 104/09, 36/10;

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. gl. RS 97/08, 104/09;

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, Sl. gl. RS 72/11;

Zakon o javnim nabavkama, Sl. gl. RS 124/12;ž

Zakon o budžetu Republike Srbije, Sl. gl. RS 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13;

Zakon o budžetskom sistemu, Sl. gl. RS 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13;

Zakon o javnoj svojini, Sl. gl. RS 72/11;

Zakon o fiskalnim kasama, Sl. gl. RS 135/04, 93/12;

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, Sl. gl. RS 97/08, 53/10, 66/11;

Zakon o ravnopravnosti polova, Sl. gl. RS 104/09;

Statut Istorijskog arhiva Beograda, 2013.

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Sl. gl. RS 80/92,

Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Sl. gl. RS 10/93, 14/93;

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, Sl. gl. RS 54/08;

Uredba o budžetskom računovodstvu, Sl. gl. RS 125/03, 12/06;

Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge, Sl. gl. RS 25/13;

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku korišćenja arhivske građe i registraturskog materijala, 2005.

Pravilnik o uslugama koje vrši Istorijski arhiv Beograda sa cenovnikom, 2011.

Odluka o privremenom finansiranju grada Beograda za period januar – mart 2014. Godine, Sl list grada Beograda 72/13 i 78/13