Дана 04.06.2014. године на позив Кризног штаба Градске општине Обреновац  Служба заштите архивске грађе Историјског архива Београда ван архива на челу са начелником Одељења заштите архивске грађе, посетила је Обреновац ради увида у каквом се стању налази документација саме општине и других државних институција, установа и јавних предузећа.
Том приликом направљен је план обиласка предузећа од јавног значаја која су претрпела штету и након прикупљених информација, личним увидом у стање архивских депоа и саме доментације, као и фотографисањем исте, Служба надзора Историјског архива Београда сачинила је појединачно службене белешке за следеће институције:
 

- ГРАДСКA ОПШТИНA ОБРЕНОВАЦ , Вука Караџића 74
Документација градске општине Обреновац била је смештена у архиви у подруму зграде општине у неколико просторија и налазила се на одговарајучим металним полицама. Поред тога део документације налазио се у склоништу/земуници у насељу „Дудови".
Након обиласка постојећих локација са представницима Општине затекло нас је поражавајуће стање, односно у архиви у подруму и даље је била поплавна вода у висина 20-50 цм, део документације је већ био потпуно распаднут и унаоколо је пливала пулпа, а део се налазио у набреклим од воде кутијама код којих је отпочео процес распадања. У склоништу у насељу „Дудови" кроз разваљена метална врата само је могла да се види вода која је прекрила полице са документацијом. Ово склониште је укопано у земљу као земуница. У истом простору налазила се и документација ЈКП Обреновац.
По сазнању спашени су само подаци од 2011. године и надаље.
И овом приликом на састанку у Општини наглашено је да убудуће сва документација, а посебно архивска грађа која се трајно чува, мора да буде смештена у адекватнији и безбеднији простор како би се предупредила непроцењива штета која настаје у оваквим ситуацијама.
 
- ЈКП „ОБРЕНОВАЦ", Војводе Мишића 241
Приликом обиласка терена у пратњи представника општине посећено је склониште у насељу „Дудови" у коме се налазила документација Градске општине Обреновац и документација ЈКП „Обреновац". Као што је у службеној белешци за општину Обреновац наведено представник Историјског архива Београда констатовао је да је поменута документација била смештена у склоништу укопаном у земљу и да је оно потпуно потопљено и даље, односно и поменутог дана када је извршен обилазак. У склониште није било могуће ући.
 
- ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, Вука Караџића
Документација ЈП за изградњу Обреновца налазила се у управној згради у архиви у подруму објекта, по канцеларијама у приземљу и у 2 стана на истој адреси у високом приземљу која су коришћена као пословни простор. Сва документација је била поплављена и приликом обиласка овог ЈП обавештени смо да је ниво поплавне воде у приземљу износио 1,5м, а у становима 1м. Затекли смо све запослене како рашчишћавају простор у коме није ништа остало од документације, осим по неки регистратор или фасцикла који су били одложени у ормане и полице на горњим нивоима. Архива у подруму није могла да се прегледа јер је још било воде у висини око пола метра.
 
- ДРУГИ СНОВНИ СУД СУДСКА ЈЕДИНИЦА ОБРЕНОВАЦ, Александра Аце Симовића 9/А
Приликом посете овом Суду од председнице суда и управитељице писарнице добијене су информације да је документација која се налазила у подруму зграде суда уништена и да су сачувани само текући предмети који су се налазили по канцеларијама. Такође овом приликом је констатовано да је по потреби могуће реконструисати предмете с обзиром да се они шаљу на даље поступање.
 
- ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ОБРЕНОВЦУ, Александра Аце Симовића 9/А
На истом састанку присуствовала је јавна тужитељка која је изјавила да се документација тужилаштва углавном налазила на безбедном из ког разлога имају незнатно оштечене предмете. Формирање Комисије која ће констатовати чињенично стање такође је обавеза и овог органа.
Комисијски извештај, снимци и службена белешка чине једну целину и налазиће се у Суду и Историјском архиву Београда, као и у ОЈТ и и Историјском архиву Београда.
 
Службену белешку сачинила
Олга Килибарда, начелник Одељења заштите архивске грађе


- БИБЛИОТЕКА „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ", Милоша Обреновића 182
У горе поменутој библиотеци уништена је комплетна документација смештена у подрумским просторијама и око 30.000 књига. Сачувано је око 60.000 књига од којих су неке још увек влажне, као и део документације која је била смештена у радним просторијама. Договор са запосленима је да Историјском архиву Београда доставе попис документације која се налазила у подруму.
 
- ДОМ ЗДРАВЉА „ОБРЕНОВАЦ", Војводе Мишића 231
Уништена је комплетна документација (1960-2011.год.) која је била смештена у подрумским просторијама испод апотеке, као и сва пасивна досијеа радника.
Активна досијеа су сачувана, као и документација која је била смештена по радним просторијама на спратовима (гинекологија, картони).
Са запосленима је договорено да сачине комисијски записник о документацији која је уништена који ће доставити Историјском архиву Београда.
 
- ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ", Вука Караџића бр.92
Уништена је комплетна документација, активна и пасивна, као и цела зграда вртића (тип бараке), а такође и део документације овог вртића која се чувала у објекту вртића „Невен".
 
- ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ", Узун Миркова 12
Сачувана је комплетна архива која је смештена у магацину на првом спрату.
 
- ОШ „ОБРЕНОВАЧКА ШКОЛА" (ЈОВАН ПОПОВИЋ), Mилоша Oбреновића 169
На основу изјаве запослених које смо затекли на лицу места документација свих школа већим делом је сачувана захваљујући акцији министарства просвете и уз помоћ полиције измештена на локације ван Обреновца. У горе поменутој школи сачуван је један део документације, матичне књиге, које су у том моменту запослени сушили.
 
Службену белешку сачинили
Татјана Њежић, виши архивист и Немања Чолић, архивист
 

- ОДСЕК ЗА БОРАЧКУ И ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ИЗБЕГЛИЦЕ, Вука Караџића 74
Обишавши Одсек за борачку и инвалидску заштиту и избеглице, општине Обреновац у присуству повереника Вере Милевић и шефа одсека за борачку и инвалидску заштиту и избеглице Татјане Пешић, константовано је да су Решења о признавању и укидању статуса тотално уништена, а сачувана је документација из само једне године која це се у најскорије време изместити на локацију која још није прецизно одредјена.Такодје су, по речима запослених, потопљени и досијеи ратних војних инвалида који су трајни и после смрти, а сачувани су само они досијеи који се односе на период ратова деведесетих година.
У одељењу за буџет - борачка заштита, сачувана је исплатна документација за 2013. и 2014. годину.
Финансијска документација за 27 месних заједница је уништена у потпуности.
У канцеларији за пољопривреду уочено је да су сачувани само регистратори који су се налазили на највишем делу полице.
Добијена је информација да је део документације комуналне инспекције такодје потопљен, а да су највероватније, записници комуналне инспекције сачувани на серверу, па се као такви могу скенирати.
Такође је по рецима присутних, добијена информација да се документација здравственог осигурања (издавање књижица) налази сва у "каши".
 
- СЛУЖБА ЗА КАТАСТAР НЕПОКРЕТНОСТИ У ОБРЕНОВЦУ, Војводе Мишића 192
Обишавши просторије Катастра у Обреновцу као и у присуству службеника Снежане Митровиц, евидентирано је, по речима запослених, да се пасивна архива Катастра (предмети од 1950-2009 – документи којима се вршила промена права, без теренских података) налазе у блату.Такође су уништени и поседовни листови и обнова поседовних листова од 1965. године. Сацувана је обновљена земљишна књига као и предмети у поступку излагања.
Старе земљишне књиге које су се налазиле у просторијама суда у Обреновцу, су такодје потопљене. У дигиталном облику је сачувана обновљена земљишна књига али не и збирка исправа за земљишну и обновљену земљишну књигу.
 
- ПОРЕСКА УПРАВА, Војводе Мишића 192
У ходнику Катастра, уочене су две гомиле потопљене документације Пореске управе и успостављена је телефонска комуникација са директором поменуте управе Данилом Вуксановицем. Том приликом му је речено, да је потребно комисијски саставити Записник о поплављеној документацији.Записник се сачињава у присутву службеника задужених за документацију и одговорног лица. Тако сацињен Записник се проследјује надлежној институцији - Историјском архиву Београда.
 
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, Београдског батаљона 8б
Такође је успостављена телефонска комуникација са руководиоцем Центра за социјални рад одељења Обреновац Зораном Миросављевићем. Добијена је информација да се велики део документације налазио под водом дубине 1,5м и да је поменута документација уништена.
 
Службену белешку сачинила
Софија Чауш Миловановић, архивист
 

- ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" ОБРЕНОВАЦ, Краља Александра I-ог 10ц
На основу личног увида у пословне просторије овог предузећа које се налазе у приземљу зграде и разговором са директором Драганом Милановићем, констатује се да је 95% документације уништено с обзиром да је висина воде у поменутим просторијама била и до 1,5 метара. Можда ће моћи да се сачува само она документација мањег значаја која ссе налазила на врху ормана.
Прилог: Фотографије из економске службе (обрачуни закупа, рачуни, плаћања, зараде);
• фотографије из правне службе (метална каса са досијеима радника)
• фотографије техничке службе (тендерска доументација, дописи везани за закуп са јавним предузећима, пројектна документација за одржавање пословних објеката)
 
- ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ОБРЕНОВАЦ, Краља Александра I-ог
Увидом у пословне просторије које се налазе у истој зграде где и ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" ОБРЕНОВАЦ, констатовано је да је документација Паркинг сервиса такође поплављена.
 
- РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ "ОБРЕНОВАЦ", Милоша Обреновића 182
Документација Универзитета налази се на истој адреси као и ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" и ПАРКИНГ СЕРВИС и у истој пословног згради за коју је констатовано да је поплављена и натопљена фекалним водама.
Прилог: Фотографија испред пословне зграде на адреси Краља Александра I 10.
Општинске службе на адреси Краља Александра I-ог 10, Дечији додатак и Грађевинска инспекција (решења, контроле о дозволама...) су обавестиле општинске органе да им је документација у поплављеним пословним просторијама уништена.
 
- ПД "ПРО ТЕНТ" ДОО, Круг Тента Б
На основу информације која је добијена телефонским путем од архивара Дубравке Миличевић документација није дошла у додир изливањем воде па самим тим претрпела оштећења.
 
- ЈАВНО КОМУНАЛНО "ТОПЛОВОД", Цара Лазара 3/1
На основу информација добијених телефонским путем од Савески Јасмине документација која се налазила у Ројковцу је уништена и то углавном рачуноводствена док је техничка документација и она углавном трајног карактера сачувана јер је измештена на другу локацију у просторијама директора и руководства.
 
- ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ", Цара Лазара 2
На основу информација добијених путем телефона од секретара Радмиле Младеновић, документација ове школе је поплављена, а запослени су у контакту са надлежним институцијама ради спашавања дела трајне документације.
 
Службену белешку сачинила
Ружица Мандић, архивист
 

Приликом сусрета и разговора са одговорним лицима поменутих установа, дата је инструкција да све установе направе интерну комисију коју ће чинити по један члан из сваког сектора-одељења свог пословања и кроз Записник о евидентирању штете изазване поплавом (над документацијом), исцрпно, наведу у којој је количини документација оштећена-уништена, из којег је периода (године/распон година) и којa је врстa документације тј. ком сектору-одељењу припада.
Након нормализације услова живота и рада у ГО Обреновац, приликом наредне службене посете обавиће се увид у постојеће стање целокупне документације и приликом сачињавања Записника о стручном надзору над архивирањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе, Историјски архив Београда ће се руководити Записником о евидентирању штете изазване поплавом (над документацијом) и узети у обзир све наведене информације од стране интерне комисије.
 
Институције које су до сада доставиле Записник о евидентирању штете изазване поплавом (над документацијом) су:
- ЈКП „ОБРЕНОВАЦ"
- ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ОБРЕНОВАЦ
- БИБЛИОТЕКА „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ"
- ДОМ ЗДРАВЉА „ОБРЕНОВАЦ"
- ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
- ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
- ЈАВНО КОМУНАЛНО "ТОПЛОВОД
- ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" ОБРЕНОВАЦ
- ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ - ОБРЕНОВАЦ
- ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА ОБРЕНОВАЦ
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОБРЕНОВАЦ