Ratna stetaDigitalni repozitorjum Istorijskog arhiva Beograda je on lajn platforma koja od 2019. godine najširoj publici dostupa arhivsku građu u digitalnom obliku čiji se originali čuvaju u Istorijskom arhivu Beograda. Za korišćenje ove platforme dovoljno je samo popuniti registracioni formular.
Dostupljena arhivska građa  je od izuzetnog značaja za istoriju prestonice i njenih žitelja.
Ratna steta 2 
Preko repozitorijuma moguće je pretražiti i pregledati kartoteku žitelja Beograda i Zemuna, crkvene matične knjige rođenih, umrlih i venčanih sa šire treritorije grada Beograda, popise zemunskih porodica iz 19. i 20. veka, a od januara 2022. godine sadržaj Digitalnog repozitorijuma dopunjen je sa preko 10.000 digitalizovanih prijava lica koja su stradala ili nestala u toku Drugog svetskog rata. Ove prijave smrti čuvaju se u okviru fondova narodnih odbora rejona grada Beograda, a nastale su radom komisija za ratnu štetu. Naime, svi građani bili su dužni da podnesu prijavu o pričinjenoj materijalnoj šteti, kao i da prijave stradanje svojih bližnjih.
Prijave sadrže podatke o licima koja su stradala tokom bombardovanja, koja su ubijena od strane okupacionih vlasti ili ustaša, koja su stradala u logorima, nestala ili poginula u borbi.
 
Digitalizovane priave smrti kao i ostale sadržaje moguće je, nakon besplatne registracije, pregledati preko linka