Послови Сектора организовани су у оквиру следећих јединица:

- Правни и административни послови
- Група за рачуноводствене послове
 
 
Служба за правне и опште послове, послове администрације, народне одбране и одржавања хигијене обезбеђује законитост рада Управног одбора и других органа управљања у Архиву, учествује у изради Уговора за потребе Архива, учествује у изради нормативних аката и усклађивања истих са важећим законима и прописима, израђује предлоге одлука и закључака Управног одбора и образлаже их, пружа правну помоћ органима Архива, припрема седнице Управног одбора, чува и води регистар седница Управног одбора Архива и чува документацију из делокруга рада Архива, врши обраду података за пензионисање радника, издаје све врсте решења из области рада и радних односа (заснивање радног односа, годишњи одмори, одсуства, престанак радног односа и друго), чува досијеа радника, води евиденцију о повредама на раду и издатим здравственим књижицама, стара се о спровођењу мера против пожарне заштите у Архиву, води деловодне пописе аката, стара се о одложеној архиви Архива одговорна је за правилну употребу печата и жигова Архива, води евиденцију о доласку и одласку са посла за све раднике Архива, стара се о техничкој исправности свих возила и води рачуна о благовременој регистрацији возила, стара се о редовном одржавању возила, води рачуна о одржавању апарата у Архиву и благовременој поправци истих, односно врши преглед исправности уређаја и инсталација у просторијама Архива и пријављује кварове, стара се о одржавању чистоће у просторијама Архива.
 
Служба рачуноводства утврђује план протока финансијске документације и рокове притицања исте, који ће обезбедити уредност и ажурност пословања, учествује у састављању годишњих и вишегодишњих финансијских планова и разради истих у току године, стара се о правилној примени финансијско-рачуноводствених прописа о новчано материјалном пословању Архива, сарађује са трезором о финансијским питањима из делокруга пословања, усаглашава приходе и расходе Архива са одобреним апропријацијама прихода и расхода у трезору, месечно сачињава извештај о усаглашености, сарађује са органима контроле и буџетског надзора и омогућује увид у пословање Архива, саставља периодични и годишњи обрачун са свим потребним прилозима и анализама, стара се о роковима достављања законом прописаних података из делокруга пословања Архива, доставља надлежним органима и институцијама (периодични обрачун, завршни рачун, обрачун пореза) и одговара за поштовање истих, прати законске прописе из области материјално-финансијског пословања и одговорна је за њихову примену, указује на случајеве повреде и непридржавања прописа из ове области, учествује у изради нормативних аката из области рачуноводства, врши обрачун зарада, боловања и других накнада запосленима и исплату истих, врши исплату готовине из благајничког максимума (набавка горива), води књиге улазних и излазних рачуна, врши вирманско плаћање обавеза по свим основама, врши обрачун и исплату физичким лицима ангажованим у процесу рада (Уговори о делу, Уговор о повременим и привременим пословима), свакодневно усаглашава стање благајне са књиговодственим стањем, саставља образац „М4" за све раднике и доставља га надлежној организацији, припрема налоге за плаћање са одговарајућом пратећом документацијом, води евиденцију трошкова поправке и одржавања за свако возило, води евиденцију путних налога.