Spisak dokumetacije za unistavanjeИницијални акт о спровођењу процедуре уништавања документарног материјала треба да се састоји од Дописа и Пописа/Списка предложеног материјала за отпис.
 
Стваралац/ималац одабира архивску грађу и издваја ради уништења безвредан документарни материјал годину дана од дана истека утврђеног рока чувања. (Чл. 9 тачка 9. Закона о архивској грађи и архивској делатности)
Допис треба да буде састављен на меморандуму у слободној форми (пример), заведен кроз деловодну књигу и потписан од стране овлашћеног лица. На крају дописа дати контакт особе задужене за спровођење процедуре (име и презиме, брoj телефона и мејл адресу).
Попис/списак документарног материјала који се предлаже за отпис мора бити уписан хронолошки од најраније до најкасније године и исти је саставни део Дописа тако да не мора да садржи посебан заводни број .
 
За одабирање архивске грађе и прављење списка безвредног документарног материјала предложеног за отпис може се решењем/одлуком формирати посебна Комисија састављена од стручњака из свих организационих јединица који безвредни документарни материјал пописују сагласно утврђеној Листи категорија са роковима чувања. (пример решења о образовању комисије)
 
Уколико стваралац и ималац документације само именује чланове комисије без доношења решења/одлуке, на крају пописа треба уписати имена и презимена најмање два члана комисије као и њихове потписе.
 
Допис, решење/одлуку о формирању комисије и попис/списак документарног материјала као целину урадити у два примерка, а Историјском архиву Београда доставити ЈЕДАН примерак.
 
Надлежни службеник Архива ће Вас контактирати након примљеног дописа и у договореном термину посетити ради израде Записника о уништавању (на основу увида у документацију коју желите да отпишете) након чега добијате Решење које представља дозволу да можете да баците предложену документацију.
 
По окончању процедуре уништавања документарног материјала за који је истекао законски рок чувања цео предмет (иницијални акт, попис, записник о уништавању и решење ) се чува ТРАЈНО на основу законских рокова чувања документације из области канцеларијског и архивског пословања.