Издавач: Историјски архив Београда
Главни и одговорни уредник: мр Драган Гачић
Аутор: Весна Лекић Поповић, стручни сарадник–библиотекар
Рецензент: др Станислав Сретеновић, научни саветник
Лектура: мр Наташа Николић
Прелом текста и припрема за штампу: Саша Бешевић
Дизајн корица: Зорица Нетај
Штампа: ЈП „Службени гласник“
Тираж: 500
 
Библиографија пружа стручној и најширој јавности увид у то колико је и како писано о Првом светском рату, имајући у виду оквире библиотечког фонда Историјског архива Београда. Библиографија садржи наслове настале у време Првог светског рата, затим наслове публикација штампаних у периоду између два светска рата (1918–1941), као и наслове објављене после Другог светског рата, тј. од 1945. закључно са 2017.