Izdavač: Istorijski arhiv Beograda
Za izdavača: mr Dragan Gačić
Glavni i odgovorni urednik: mr Dragan Gačić
Priređivanje, komentari i objašnjenja: Mirjana Milenković, Zorica Smilović
Saradnici: Greta Miličić, Isidora Stojanović Teodosić
Recenzenti: dr Vesna Aleksić, dr Saša Ilić, dr Sonja Jerković
Lektura: mr Nataša Nikolić
Likovno-grafičko rešenje: Zorica Smilović
Tiraž: 500
Štampa: Zlamen

Rukopis Milivoja M. Кostića, trgovca, izvoznika, industrijalca, novinara i publiciste, koja je od autora otkupljena 1957/58. godine čuva se u Istorijskom arhivu Beograda (IAB). Tokom višedecenijskog bavljenja trgovačkom strukom bio je svedok uzdizanja srpske trgovine i pretvaranja Beograda iz orijentalne čaršije u moderan, evropski grad. Takođe je bio u prilici i da se lično sretne sa velikim brojem predstavnika privrednog života zemlje, sa mnogima neposredno da sarađuje, a sa nekima i privatno druži. Кako bi njihove biografije sačuvao od zaborava za buduća pokolenja, sastavio je nisku od 269 „medaljona” – poglavlja, od kojih svako pripoveda „poslove i dane trgovaca, privrednika i bankara” koji su radili i stvarali u Beogradu u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka i naslovljeno je ime¬nom „glavnog junaka”.
 
Treći tom Кostićevog rukopisa čekao je da ugleda svetlost dana ravno dve decenije. Ovom prilikom izdvojeno je 59 biografija, od kojih je nastalo 60 novih naslova. Tekstovi su dati u celosti i originalu, bez skraćivanja, a intervenisalo se u onim delovima gde je bilo potrebno pojasniti najčešće ime osobe ili neki detalj. Prilikom lektorisanja teksta zadržan je Кostićev arhaičan način izražavanja, koji je samo usklađen sa savremenim pravopisnim normama srpskog jezika. Slika o graditeljskim poduhvatima Кostićevih „junaka” upotpunjena je projektnom dokumentacijom koja se čuva u okviru IAB, fonda Opštine grada, Tehnička direkcija. Originalna dokumenata i potpisi privrednika preuzeti su najvećim delom iz arhivske građe IAB i sa ponekog dokumenta Arhiva Jugoslavije, fonda Ministarstva trgovine i industrije. Publikacija je bogato ilustrovana, a veza između prošlih vremena i sadašnjosti ostvarena je preko starih fotografija privrenika, radnji i fabrika u kojima su poslovali, kuća u kojima su stanovali, a koje se čuvaju u fondovima i zbirkama IAB i Arhiva Narodne banke Srbije. Fotografije današnjeg stanja objekata načinili su priređivači tokom istraživanja na terenu.

Prilikom priređivanja ove publikacije korišćena je arhivska građa 21 fonda iz tri arhiva, preko 180 objavljenih radova, uključujući studije, monografije, spomenice i jubilarne monografije, doktorske teze, članke u naučnoj i stručnoj periodici i zbornicima radova, veliki broj publicističkih priloga, članaka, objava i oglasa iz 28 različi¬ta naslova dnevne i periodične štampe, 24 internet portala i podaci sedam baza podataka, kao i brojne enciklopedijske odrednice.