Izdavač: Istorijski arhiv Beograda
Glavni i odgovorni urednik: mr Dragan Gačić
Autor: Mirjana Obradović
Recenzent: Nada Petrović, istoričar, arhivki savetnik
Lektura i korektura: Mr Nataša Nikolić
Prelom teksta i priprema za štampu: Vladimir Mijatović, Zorica Netaj
Tiraž
: 1.000

Publikacija čitaocu daje podatke o 56 legata, ličnih i porodičnih fondova koji se čuvaju u Istorijskom arhivu Beograda. Među legatorima su poznate porodice i pojedinci, javne ličnosti iz sveta politike, umetnosti, kulture i nauke. O njihovom dugogodišnjem delovanju i radu u različitim vremenskim periodima, kao i njihovom uticaju na politički, društveni i kulturni život Beograda XIX i XX veka svedoči sačuvana arhivska građa.
Namena ove publikacije, kao informativnog sredstva, je da upozna naučnu i stručnu javnost, kao i buduće korisnike o stvaraocima legata, ličnih i porodičnih fondova, ali i o raznovrsnosti, vrsti i obimu građe koja se u njima čuva. Podaci o vremenu nastanka građe, njenom sadržaju, količini, jeziku, stepenu sređenosti i dostupnim informativnim sredstvima dati su u opisima sastavljenim prema međunarodnim standardima.
Struktura Vodiča prvo prezentuje legate, zatim lične, a potom porodične fondove. Unutar svakog segmenta ustanovljen je azbučni poredak i na taj način izbegnut prioritet u značaju pojedinih ličnosti ili porodica. Bogatstvo podataka dato u biografijama, predstavlja dodatnu vrednost Vodiča, jer istraživač na jednom mestu dobija kompletnu biografiju nosioca legata ili fonda sa navedenim izvorima i literaturom koja je konsultovana. Legati i fondovi sadrže raznovrsnu arhivsku građu, koja je predmet interesovanja brojnih sadašnjih i budućih istraživača.

LEGATI
Sava Anđelković, Dragomir Acović, Vlajko Begović, Svetozar Vukmanović Tempo, Dragoslav Dimitrijević, Slavko Zečević, Vanja Kraut, Vicko Krstulović, Bogdan Kršić, Ivo Kušanić, Mihailo Marković, Desanka Mijalković Stambolić, Milorad Mišković, Ivica Mlađenović, Blagoje Nešković i Branislava Perović Nešković, Kosta St. Pavlović, sestre Perović, Konstantin Koča Popović i Leposava Lepa Perović, Miroljub Todorović, Jelena Šantić, porodica Kragujević

LIČNI FONDOVI
Ivan Benko, Petar Bosnić, Nemanja Budisavljević, Vojislav Veljković, Danica Gavrilović, Milutin Glavički, Nikola Davidović, Petar Dragović, Ivan Đurić, Ljubodrag Đurić, Radoslav Žutkić, Tanasije Ilić, Vladimir Jovanović, Svetomir Lazić, Nada Marinković, Dragoslav Draža Marković, Ratomir Milikić, Novak Novak, Ivan S. Pavlović, Dimitrije Parlić, Nikola Pašić mlađi, Mihailo S. Petrović, Nebojša Popov, Miladin Prljević, Nedeljko Savić, Aleksandar I. Stebut, Ante Tadić, Milan Trešnjić, Jovan Ćirilov, Milan Šahović

PORODIČNI FONDOVI
Antula, Barlovac, Gaćinović, Glavinić, Plauc