Glavni i odgovorni urednik: dr Branka Prpa
Autor: Slobodan Mandić 
Likovno-grafički dizajn: Dragana Lacmanović
Godina izdanja: 2008.

Monografijom su obuhvaćena pitanja vezana za mogućnosti primene savremenih tehnoloških dostignuća u istorijskoj nauci, trend kompjuterizacije nauke, uticaj primene informaciono-komunikacionih tehnologija na metodologiju istorijskog istraživanja. Upravo radom na računarima u okviru metodologije istorijske nauke stvara se posebna disciplina koja od istoričara zahteva pronalaženje i ispitivanje, kako mogućnosti, tako i nedostataka upotrebe računara u profesionalnom radu. Iako obimom nevelika, na 150 strana teksta zainteresovani za ovu temu će se susresti sa brojnim informacijama i problemima vezanim za osnovne trendove u primeni računara i Interneta u istoriografiji kao što su: komunikacija, digitalizacija arhivske građe, elektronski istorijski izvori, tehnike za pretraživanje informacija, uputstvo za korišćenje Interneta i problem citiranja istorijskih izvora. U uvodu je dat i kratak pregled istorije Interneta, kao i pionirskih poduhvata u primeni računara u istorijskoj nauci. Takođe, posebno je obrađeno i pitanje nastave istorije i novih tehnologija. Knjiga sadrži 21 ilustraciju i velik broj linkova ka relevantnim i interesantnim lokacijama na Internetu, a u posebnom odeljku naslovljenom Web adresar na kraju knjige dat je i tematski pregled sa kratkim opisom i URL adresama za dalje krstarenje i pregled Web-a


preuzmite publikaciju